Kết nối CSDL với PHP & MySQL

Wed, 26 Jan 2011

Ở bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các kết nối cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PHP

Trước tiên, chúng ta cần tạo 1 database với tên là php_demo

CREATE DATABASE `php_demo`

Sau đó chúng ta tạo một table user với các thuộc tính như sau:

CREATE TABLE USER(
 id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 username VARCHAR(50) NOT NULL, 
 password CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id)
);

Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu với đoạn code kết nối cơ sỡ dữ liệu. Ở đây hàm mysql_connect yêu cầu truyền vào các thông tin host, username, password

$conn = mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can not connect mysql");
mysql_select_db("php_demo", $conn);

Chúng ta sử dụng mysql_query để thực thi 1 câu truy vấn, như câu dưới đây mình muốn lấy toàn bộ dòng dữ liệu trong table user

$sql = "SELECT * FROM `user`";
$query = mysql_query($sql);

Đoạn code bên dưới chúng ta sẽ cùng dùng mysql_num_rows để kiểm tra xem kết quả truy vấn nếu có dữ liệu chúng ta sẽ sử dụng hàm mysql_fetch_array để lấy dữ liệu xuất ra màn hình.

if(mysql_num_rows($query) == 0) {
  echo "Empty result";
} else{
  while($row = mysql_fetch_array($query)) {
    echo $row['id'] . " - " . $row['username'] . "<br />";
  }
}

Cuối cùng một bước khá quan trọng sau khi thực hiện xong truy vấn. Chúng ta sử dụng hàm mysql_close để đóng kết nối tới mysql để kết thúc một tiến trình

mysql_close($conn);

Kết hợp toàn bộ phần code trên lại chúng ta sẽ có một đoạn code mẫu hoàn chỉnh để làm việc với MySQL

// Thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can not connect mysql");
mysql_select_db("php_demo", $conn);

// Thực thi câu truy vấn 
$sql = "SELECT * FROM `user`";
$query = mysql_query($sql);

// Kiểm tra và fetch dữ liệu từ MySQL
if(mysql_num_rows($query) == 0) {
  echo "Empty result";
} else{
  while($row = mysql_fetch_array($query)) {
    echo $row['id'] . " - " . $row['username'] . "<br />";
  }
}

//Đóng kết nối
mysql_close($conn);

Trên đây mình đã hướng dẫn cách sử dụng PHP kết nối với MySQL hết sức căn bản. Sau này khi sử dụng các framework thì cách làm việc sẽ có chút khác nhau nhưng các bước đều sẽ tương tự giống như mình đã trình bày ở trên.

Loading...